collapse
...
Home / వినోదం / తెలుగు / ఆ ఒక్క విషయంలో ఉ.. ఊ అనిపించుకున్నారు - 6TV News : Telugu in News | Telugu News | Latest Telugu News | News for Telugu |...

ఆ ఒక్క విషయంలో ఉ.. ఊ అనిపించుకున్నారు

2021-12-23  Entertainment Desk

Email share linkFacebook share linkGoogle share linkLinkedIn share linkPinterest share linkPrint share linkReddit share linkTwitter share link

allu arjun (1)
Courtesy:Twitter/@Bunny_warriors 

అల్లుఅర్జున్సుకుమార్కాంబినేషన్లోతెరకెక్కినచిత్రంపుష్ప . చిత్రంప్రస్తుతందూసుకుపోతోంది . దేశవ్యాప్తంగాపుష్పదుమ్ములేపుతోంది . ఇప్పటికేరెండువందలకోట్లకుపైగాగ్రాస్నుకొల్లగొట్టిందనిచిత్రయూనిట్తెలిపారు . మొత్తానికిపుష్పదిరైజ్మాత్రంఇప్పుడుఊపుఊపేస్తోంది . నిర్మాణసంస్థమైత్రీకూడాఈవెంట్లమీదఈవెంట్లునిర్వహిస్తోంది . ‘బ్లాక్బస్టర్పుష్పగురించిమాట్లాడేసమయంనాకువచ్చింది .. ఎక్కడినుంచిప్రారంభించాలోనాకుతెలుసు . అల్లుఅర్జున్గారుమీపర్ఫామెన్స్అవుట్ఆఫ్దివరల్డ్ .. నాఊహకుమించిఉందండి . మీఆటిట్యూడ్ , అంతమాస్కారెక్టర్లోకూడామీస్టైల్అయితే .. అసలుతగ్గేదేలే .. రష్మికమందనమీయాక్షన్అమ్మీఅసలు .. ఒకకారెక్టర్లోఅంతఇమిడిపోయేఅమ్మాయినిఎక్కడాచూడలేదు .. శ్రీవల్లిపాత్రకున్యాయంచేశారు .. ఫాహద్ఫాజిల్గారుమీరుపార్ట్వన్లోలేటుగావచ్చినాకొంచెంసేపుస్క్రీన్మీదున్నా ..  పర్ఫామెన్స్లోఫైర్ఉందండి .

ఇకసుకుమార్విషయానికిస్తేసినిమాఆల్ఓవర్గాతీసుకుంటేబాగానేఉందికానిఆఒక్కవిషయంలోమాత్రంఉ .. .. అనిపించుకున్నారు . ఇంతకీలెక్కమాస్టర్లెక్కఎక్కప్పిందబ్బాఅనిఆలోచిస్తున్నారా .. ఎక్కడంటే ... క్కామాస్అండ్డీగ్లామర్గాటించడానికిస్టైలిష్స్టార్అయినఅల్లుఅర్జున్తోసుకుమార్కొట్టించుకున్నారు . అలాగేమైత్రీమూవీమేకర్స్తోపుష్పచిత్రంరెండుపార్టులుగాతియ్యడానికిఊకొట్టించుకున్నాడు . అలాగేమంతలాంటీస్టార్హీరోయిన్తోఐటెమ్సాంగ్లోటించడానికిఒప్పించికొట్టించుకున్నాడు . భారీబడ్జెట్లోపాన్ఇండియామూవీలాతీసేలాగానిర్మాతతోఊకొట్టించుకున్నాడు . గ్లామస్పాత్రల్లోటించేగ్లామర్యాంకర్తోవిలన్క్యారెక్టర్లోటించడానికిఅనసూయతోఊకొట్టించుకున్నాడు

ఇకసునీల్లాంటిమెడియన్తోర్ఫుల్క్యారెక్టర్విలన్పాత్రలోటించడానికికొట్టించుకున్నాడు . దేవిశ్రీప్రసాద్లాంటిమ్యూజిక్డైరెక్టర్తోఆల్సాంగ్స్హిట్అయ్యేలాఊకొట్టించుకున్నాడు . చంద్రబోస్లాంటిమంచిరయితతోఅన్నిపాటలుఎంతోఅర్ధవంతంగారాయించుకునేలాఆయతోనూఊఅనిపించుకున్నారు . రిఇంతమందితోఅనిపించుకున్నసుకుమార్ప్రేక్షకులతోమాత్రంమొదటిరోజేఎందుకోపూర్తిస్థాయిలోకొట్టించుకోలేకపోయారు . చిత్రంకొన్నిర్గాలప్రేక్షకులనునిరాశపరిచినాలెక్షన్లవిషయంలోమాత్రందూసుకుపోవడంవిశేషం . రిరెండవపార్ట్విషయంలోఅయినాలెక్కమాస్టర్లెక్కప్పకుండాప్రేక్షకులతోఈసారైనాకొట్టించుకుంటాడాలేదాఊఊఅనిపించుకుంటాడాఅనేదికాస్తవేచిచూడాల్సిందేరి . ఐదుభాషల్లోచిత్రాన్నినిర్మించిపాన్ఇండియామూవీగాఅల్లుఅర్జున్తొలిప్రత్నంలోనేవిజయంసాధించారనిచెప్పాలి . ఈచిత్రంటాక్తోసంబంధంలేకుండాఅన్నిచోట్లసేఫ్జోన్లోఉన్నట్లులెక్షన్లేచెబుతున్నాయి2021-12-23  Entertainment Desk